Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprczlogo1jpg [150x33] 

Czy­tanie książek to naj­piękniej­sza za­bawa, jaką so­bie ludzkość wy­myśliła.

                                                                                          Wisława Szymborska

Miło nam poinformować, że nasza szkoła w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała 15 tys. złotych na zakup książek do biblioteki.

W związku z tym uroczyście ogłaszamy, że w Reymoncie zapanowała moda na czytanie.

Czytamy wszędzie, bo czytanie uskrzydla.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze:

UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” .

Program składa się z 3 priorytetów. MEN realizuje priorytet 3.

 • Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w księgozbiorze.
 2. Wzrost dostępności książek w bibliotece.
 3. Wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów.
 4. Rozwój współpracy pomiędzy szkołą a bibliotekami publicznymi na terenie miasta i gminy.

Dotacja przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej ( książek niebędących podręcznikami) ma być wykorzystana do 31 grudnia 2017r.

W zamian za udzielone wsparcie finansowe szkoła zobowiązana jest do podjęcia działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa naszych uczniów, a podstawowym rezultatem zrealizowanych przedsięwzięć ma być zainteresowanie dzieci i młodzieży czytaniem.

W ramach NPRCZ spełnić należy następujące wymagania:

 • zasięgania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek - za pieniądze uzyskane z NPRCz można kupić dowolne książki (z wyjątkiem podręczników), także lektury i e-booki;
 • podjęcie współpracy z bibliotekami publicznymi lub pedagogicznymi obejmującą: planowanie zakupów książek, wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
 • zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów;
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 • uwzględnienie potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Szalejemy na zakupach!

Uczniu, rodzicu, nauczycielu zaproponuj tytuły, autorów, serie wydawnicze
do naszego zamówienia
, przekazując informacje bezpośrednio do biblioteki lub poprzez dziennik elektroniczny ( do wiadomości: Elżbiety Kurosz).

Będzie się działo – konkursy, projekty, wydarzenia, wspólne głośne czytanie !   Bawmy się wspólnie  i rozczytajmy się!


 

 

Nowa szkoła